תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הסכם רישיון תוכנה למשתמש קצה

הסכם רישיון זה למשתמש קצה (“EULA”) הוא הסכם משפטי המסדיר את היחסים העסקיים בינך, כיחיד (“המשתמש” או “אתה”) לבין REPORTY HOMELAND SECURITY LTD., (“החברה” או “אנחנו”), אשר לשימוש שלך באפליקציה הקרויה REPORTY (“האפליקציה”). כל הורדה של אפליקציה זו, התקנה של או שימוש בה, כולל גרסאות מעודכנות של האפליקציה, כפופים ויישארו כפופים בכל עת לתנאים הכלולים בהסכם EULA זה.

בעצם הלחיצה על הלחצן “אני מאשר” ו/או ההורדה/התקנה של האפליקציה או השימוש בה במכשיר הנייד שלך (“מכשיר”), הנך מאשר כי הבנת את תנאי הסכם EULA זה וכי אתה מסכים כי תנאים אלה יחולו עליך. החברה שומרת על זכותה לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שינויים בהסכם EULA זה, וזאת על ידי פרסום הנוסח המתוקן של ההסכם. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר שהחברה פרסמה נוסח מעודכן של הסכם ה-EULA ייחשב להסכמה מצדך לאמור בכל גרסה מתוקנת של ההסכם.

רישיון

החברה מעניקה לך בזה, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של הסכם EULA זה, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה (כולל כרישיון משני) וניתן לביטול, להשתמש בעותק אחד של האפליקציה במכשיר שבבעלותך או ברשותך, לשימוש אישי בלבד, והכל על פי התנאים ובכפוף להתניות הכלולים בהסכם EULA זה (“הרישיון”). החברה שומרת על כל זכות אחרת באפליקציה, אשר לא הוענקה במפורש במסגרת הסכם EULA זה. תוקף הרישיון מותנה בקיום מלא מצדך של התנאים הכלולים בהסכם ה-EULA, וההסכם יסתיים באופן מידי בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאיו על ידך.

הגבלות ואיסורים

הנך מאשר כי גילך מעל 18 שנים וכי נתונה לך הסמכות להסכים לאמור בהסכם EULA זה. אם גילך פחות מ-18 שנים ואתה משתמש באפליקציה, הנך מאשר כי הוריך ו/או האפוטרופוס החוקי שלך הסכימו בשמך לתנאי EULA זה. אם גילך פחות מ-13 שנים, אל תוריד את האפליקציה, אל תתקין אותה ואל תשתמש בה.

הנך מתחייב בזה שלא להשתמש באפליקציה בשום צורה ואופן למטרות הבאות: (i) העלאה של תוכן ו/או מידע שאינך מחזיק בזכות להעלותם, כולל, בין השאר, תוכן או מידע שהעלאתם תהווה הפרה של זכויות קנייניות או זכויות פרטיות של צד שלישי. (ii) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעה של השימוש באפליקציה. (iii) העלאה של תוכן ו/או מידע מטעה, כוזב או מזיק לחברה. (iv) העלאה של מידע בעל אופי פוגעני, משמיץ או מאיים. (v) הטרדה או דיווח כוזב על אירוע. (vi) ניצול מסחרי או שימוש עסקי באפליקציה או במידע המועבר באמצעותה. (vii) ביצוע של פעולה האסורה בחוק.

הנך מתחייב להימנע מכל ניסיון לאסוף באמצעות האפליקציה מידע ו’תוכן שנוצר על ידי משתמשים’, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע בהפעלה של יישום מחשב או כל אמצעי אחר שנועד לסרוק ו/או להעתיק ו/או לאחזר ו/או לכרות מידע, להימנע מביצוע ו/או מגרימה של שינוי באפליקציה, כולל שינוי בתוכן של משתמשים אחרים, ולהימנע מטיפול בקוד המקור של האפליקציה.

הנך מתחייב להודיע לחברה מיד על כל אפשרות לנזק העלול להיגרם למשתמשים ו/או לצדדי ג’ אחרים ו/או לחברה ו/או על הפרה בפועל או הפרה צפויה של החוק החל, בשל ו/או כתוצאה מהשימוש שלך באפליקציה.

תוכן שנוצר על ידי משתמשים

תוכן שברצונך לדווח עליו לרשויות ציבוריות, ובכלל זה לרשויות החירום ו/או לרשויות עירוניות (“הרשויות”) באמצעות האפליקציה במסגרת של אירוע, כולל פרטי המיקום שלך, שידור חי של וידאו ושמע מהמכשיר שלך (“תוכן שנוצר על ידי משתמשים”), ילווה בפרטי הקשר שלך, כפי שנמסרו בעת שהתקנת את האפליקציה.

הנך מתחייב כי אין שום מחויבות משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממך להעלות ו/או לפרסם ו/או להעביר ‘תוכן שנוצר על-ידי משתמשים’ מהסוג המתואר וכי אותו תוכן אינו מהווה הפרה של חוק רלוונטי כלשהו וכי אין בו משום הפרה של זכות כלשהי של צד שלישי. האחריות על כל פריט ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ אשר תעלה תחול עליך בלבד ולא תחול על החברה שום אחריות-שהיא בגין אותו ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’.

תחול עליך חבות מלאה בגין כל ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ אשר תעלה, כולל, בין היתר, בגין השמצה ו/או הפרת פרטיות ו/או הפרה של זכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרה של צו משפטי ו/או כל הפרה אחרת, והנך פוטר במפורש את החברה, כולל נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה הפועלים מטעמה (“נציגים”) מכל אחריות ו/או חבות בהקשר עם אותו ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’.

הנך מתחייב בזה לשפות את החברה ו/או מי מנציגיה, מיד לאחר קבלת בקשה ראשונה מצדם, על כל נזק, פציעה, אובדן, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן השימוש ונזק לשמם הטוב, אשר עלולים להיגרם להם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד שלישי (כולל הרשויות), לרבות תשלומים על ייעוץ משפטי, בשל הפרת האמור בהסכם EULA זה על ידיך בהקשר עם הפעילויות שלך דרך האפליקציה. הפיצוי המתואר לעיל לא יהא בו כדי לגרוע משום סעד המוקנה לחברה מתוקף החוקים החלים.

הנך מאשר ומסכים כי מחובתך להעריך את הסיכון הכרוך בשליחת ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ לפני העלאתו וכי הנך נושא בכל הסיכונים הקשורים בהעלאת ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ וכי בשום מקרה לא תחול על החברה חבות בגין נזק, עלות או הוצאה שייגרמו לצד שלישי מההעלאה של ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ של אותו צד שלישי, והנך פוטר בזה את החברה, באופן מלא ושלם, כולל נציגיה, מכל אחריות בגין נזק, עלות או הוצאה שייגרמו או סביר כי ייגרמו לצד שלישי בהקשר עם הפרסום של ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ ו/או בהקשר עם נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מהפרסום של ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’, כאמור לעיל.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לאפשר לך לשתף ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ עם רשות נתונה מבלי שתצטרך לקבל את הסכמתך או לספק לך התראה מוקדמת, במקרה שהחברה תחשוד בהפרה ו/או סכנת הפרה של הוראות הסכם EULA זה, של הוראות החוקים החלים או הזכויות של צדדי ג’ ו/או במקרה של בקשה מצד רשות מוסמכת ו/או כתוצאה מסיבות טכניות, כולל שינויים טכנולוגיים, או כתוצאה מבקשה של הצד המקבל, אפילו אם עותקי גיבוי של ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ אינם נשמרים ומאוחסנים. עוד רשאית החברה להודיע לך כי אין צורך ב’תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ מסוג זה ולכן אותו ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ לא יועלה.

כאשר אתה מעלה ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ באמצעות האפליקציה, אתה מעניק לרשות שעמה אתה בוחר לשתף את התוכן האמור רישיון ללא הגבלת זמן, בלתי חוזר וללא תשלום להשתמש באותו תוכן ולשמור אותו, כמו גם את פרטי הקשר שלך, כפי שסיפקת בעת התקנת האפליקציה, ואתה מתחייב כי הנך בעליו של אותו ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ וכי אותו תוכן אינו שייך לצד שלישי, כולל צד שלישי שצולם ובכפוף לחוק החל.

Guard

האפליקציה כוללת אפשרות לשימוש בתכונה Guard (שמירה), המאפשרת לך לשתף פרטי מידע מסוימים לגביך עם אנשי קשר ספציפיים, המופיעים ברשימת אנשי הקשר במכשיר שלך ואשר התקינו את האפליקציה, כולל יידוע של אנשי קשר אלה כשאתה סמוך למיקום שבו דיווחו משתמשים אחרים או הרשויות על אירוע.

כל תוכן שנוצר על-ידי משתמשים שתבחר ליצור במהלך השימוש שלך באפליקציה יהיה זמין למשתמשים ש’שומרים’ עליך. כל מידע שהושג במהלך השימוש שלך באפליקציה, כולל באמצעות שמירה על משתמשים אחרים באפליקציה, ייחשב כ’תוכן שנוצר על-ידי משתמשים’ של המשתמש שיצר תוכן זה.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לאפשר לך ‘לשמור’ על משתמש אחר, או לאפשר למשתמש אחר לשמור עליך. לא תחול על החברה חבות כלשהי אם משתמש ששומר עליך יחשוף ‘תוכן שנוצר על-ידי משתמשים’ שלך, והאחריות הבלעדית במקרה כזה תחול עליך בלבד.

אם תבחר להיענות לבקשה לשמור עליך, אתה מביע בזאת את הסכמתך למסור למשתמש זה פרטי מידע מסוימים לגביך, כמפורט בתנאים אלה, ואתה מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא לחשוף שום מידע הנוגע למשתמש שקיבל בקשה ממך לשמור על משתמש זה לאף צד שלישי ו/או לא לעשות שום שימוש במידע האמור.

תהיה לך אפשרות, בכל עת, לחסום משתמש משמירה עליך או להפסיק לשמור על משתמש אחר.

כל שימוש בתכונה GUARD תהיה באחריותך הבלעדית. שימוש בתכונה GUARD אינו ערובה או תחליף לשירותי חירום, ולא תחול על החברה חבות בשום מקרה בגין נזק שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בתכונה GUARD, בכפוף לחוק החל.

בעלות וזכויות קניין רוחני

הנך מאשר ומסכים כי האפליקציה וכל החומרים הקשורים אליה, כולל חומר, עיצובי טקסט, תוכנה, מוסיקה, סרטוני וידאו, פריטי גרפיקה וחומרים הכלולים במודעות או בהודעות הנשלחות אליך או מידע מסחרי שהחברה מציעה לך, או חומרים שנוצרו או פותחו על ידי החברה – כל אלה הם קניינה הבלעדי של החברה ו/או פריטים שהתקבל בעבורם רישיון מתאים מצדדי ג’, וכי החומרים הללו יהיו בכל עת רכושה הבלעדי של החברה. כל זכויות הקניין הרוחני (כולל, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכו’) הקיימים ו/או מגולמים באפליקציה ו/או מצורפים, מקושרים ו/או מתייחסים אל האפליקציה, הנם קניינה הבלעדי של החברה ויישארו תמיד קניינה הבלעדי של החברה, כאמור לעיל.

הסכם EULA זה אינו מקנה לך שום זכות באפליקציה ו/או בנוגע אליה ו/או לשום חומר מהחומרים שתעביר ו/או בשום תוכן שהוא, כולל ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’, אלא אך ורק זכות מוגבלת להציג את החומרים הללו המסופקים לך, הכל בהתאם לאמור בהסכם EULA זה ולהוראות החוק החל. דבר מן האמור בהסכם EULA זה אינו מהווה ויתור על זכויות קניין רוחני של החברה או של צד שלישי אחר במסגרת החוק.

שימושים והגבלות

אלא אם קיימת לכך הרשאה מפורשת בהסכם EULA זה, הנך מסכים בזה כי בלא הסכמה מוקדמת בכתב מן החברה, תימנע מהפעולות הבאות: (1) שימוש, שינוי או שילוב של האפליקציה בתוכנות אחרות או יצירה של עבודות נגזרות מחלק כלשהו של האפליקציה; (2) מכירה, העברה ברישיון (או ברישיון משני), החכרה, הסבה, העברה, הבטחה או שיתוף של הזכויות שלך על פי הסכם EULA זה עם אדם אחר; (3) הפצה או העתקה של האפליקציה לטובת צדדי ג’; (4) חשיפת התוצאות של ביצועי האפליקציה או שימוש בתוצאות אלה לפיתוח של אפליקציה מתחרה; ו/או (5) שינוי, פירוק, הידור לאחור, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לחשוף את קוד המקור שלה.

תחזוקה ותמיכה

לא תחול על החברה שום מחויבות לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, תיקונים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, החברה עשויה מעת לעת להוציא גרסאות משודרגות של האפליקציה ואף לשדרג באמצעים אלקטרוניים ואוטומטיים את הגרסה המשמשת אותך במכשיר שברשותך. הנך מאשר בזה את הסכמתך לשדרוג אוטומטי מסוג זה ומסכים כי האמור בהסכם EULA זה יחול על כל שדרוג, כאמור.

תניית פטור

במידה המרבית שמתיר החוק החל, האפליקציה מסופקת לך “כמות שהיא” ו”על פי זמינות”, על כל הליקויים שבה וללא אחריות משום סוג, והחברה מסתייגת בזה מכל אחריות ותנאי ביחס לאפליקציה, בין אם אחריות מפורשת, מכללא או סטטוטורית, לרבות, בין השאר, אחריות מכללא בנוגע לסחירות, איכות משביעת רצון או התאמה למטרה מסוימת, דיוק, יכולת ההנאה השקטה ואי הפרה של זכויות צד שלישי, או כי פעולת האפליקציה תהיה רציפה או נטולת שגיאות או כי ליקויים באפליקציה יתוקנו.

אין החברה מקבלת על עצמה שום אחריות בגין שגיאות, השמטות, שיבושים, מחיקות, ליקויים, עיכוב בפעולה או בשידור, תקלות בקווי תקשורת, השמדה של תכתובת, גישה לא מורשית לתכתובת או ביצוע שינויים בתכתובת. בשום מצב לא תישא החברה באחריות בגין אובדן או נזק כתוצאה מהשימוש באפליקציה או מחוסר היכולת להשתמש בה, ואף לא בגין עיכוב או תקלה בשימוש בה.

באזורי שיפוט מסוימים, ההחרגה של אחריות מכללא או הגבלה של זכויות סטטוטוריות המוקנות לצרכן אסורה, לכן אפשר שההחרגות וההגבלות שלעיל אינן חלות עליך.

הגבלת חבות

והיה אם ייקבע כי חלה על החברה חבות כלפי צד שלישי בגין נזק, עלות או הוצאה, תעמוד ההתחייבות השלמה של החברה לכל היותר על סכום של מאה דולר של ארה”ב (
$100).

 

סיום

החברה רשאית בכל עת ומכל סיבה לסיים את הרישיון המוענק לך להשתמש באפליקציה, הניתן לך בהתאם לאמור בהסכם ה-EULA. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל הפרה מצדך של תנאי הסכם EULA זה תגרור סיום מידי של הרישיון הניתן לך ואילו אתה, עם סיום הרישיון, תחדל מכל שימוש באפליקציה ותמחק או תשמיד כל מידע אלקטרוני שנמצא ברשותך במסגרת השימוש באפליקציה, כולל פריטי ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’.

החוק השולט; סמכות שיפוט

הסכם EULA זה יפורש ויוסדר על פי ובאמצעות חוקי מדינת ישראל. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי להליכים משפטיים הנוגעים להסכם יהיה לפני בתי המשפט של תל אביב יפו, בישראל. הצדדים מסכימים שלא לחלוק על קביעת מקום השיפוט במסמך זה ולקבל על עצמם ללא ערעור החלה אישית של סמכות השיפוט של אותם בתי משפט עליהם.

שיפוי

הנך מסכים לשפות ולפצות את החברה ואת נציגיה בגין כל אובדן, חבות, תביעה או דרישה, כולל שכר טרחה סביר לעורכי דין של צד שלישי בעקבות או כתוצאה מהשימוש שלך באפליקציה תוך הפרת הסכם EULA זה או כתוצאה מהפרת ההסכם על ידך או כל הפרה בייצוגים או בהתחייבויות שלך, לרבות בהקשר עם ‘תוכן שנוצר על ידי משתמשים’ שהעברת באמצעות האפליקציה.

תוכנות צד שלישי

והיה אם האפליקציה תכלול תוכנות שסופקו על ידי צדדי ג’, אזי אותן תוכנות יסופקו “כמות שהן” בלא התחייבות משום סוג ומין, ואותן תוכנות יהיו כפופות להגבלות ולהתניות שידרוש אותו צד שלישי.

הנך מאשר ומסכים בזה כי הסכם EULA זה נערך אך ורק בינך לבין החברה וכי Apple ו/או Google אינם צדדים בו, וכי לא תחול על Apple ו/או Google חבות כלשהי בהקשר עם האפליקציה. השימוש שלך באפליקציה יהיה בהתאם לתנאי השימוש של Apple ו/או Google ובכפוף לאותם תנאים, בנוסף לאמור בהסכם EULA זה.

שונות

כל תביעה, הליך או דרישה שלך כלפי החברה בהקשר עם הסכם EULA זה ו/או הרישיון המוענק לך במסגרת זאת יוגשו לכל היותר 6 חודשים מתאריך האירוע שהוא עילת התביעה.

שום ויתור על תנאי, סעיף או התניה מאלה הכלולים בהסכם EULA זה, בין אם מתוקף התנהגות ובין בדרך אחרת, לא במקרה אחד ולא במקרים מרובים, לא ייחשב ולא יהווה ויתור על שום תנאי, סעיף או התניה אחרים הכלולים בזה, בין אם יש ביניהם דמיון ואם אם לאו, ובנוסף, ויתור כאמור לא יהווה ויתור תמידי על התנאי, הסעיף או ההתניה הרלוונטיים. שום ויתור לא יהיה בעל תוקף מחייב, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי הצד המוותר.

כל הודעה תועבר בכתב ותיחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם שליחתה בדואר רשום, או בעת שליחה בפקס או דוא”ל אל כתובת הדואר, מספר הפקס או כתובת הדוא”ל האחרונים הידועים של הצד הנמען. הנך מסכים בזה לקבלת הודעות באמצעות הדוא”ל. כל הודעה תופנה אל הצדדים לפי הכתובות שלהן, כפי שנמסרו לעיל, או לכל כתובת אחרת שצד מן הצדדים עשוי לספק לצד שכנגד מעת לעת.

במקרה של מניעה, הפרעה, עיכוב או חוסר יכולת מעשית לבצע חלק כלשהו של הסכם EULA זה על ידי צד מן הצדדים, כשאר הסיבה אינה בשליטתו הסבירה של אותו צד, יימחל לאותו צד הביצוע של אותו חלק בהסכם ה-EULA, במידה שיש מניעה, הפרעה, עיכוב או חוסר יכולת לבצע את הנדרש.

הסכם EULA זה מחליף כל תקשורת, התחייבות, הצהרה והבנה, קודמות או קיימות, בין הצדדים, אם בעל-פה ואם בכתב, בנוגע לאפליקציה. במקרה של סתירה בין התנאים וההתניות של הסכם EULA זה לבין התנאים וההתניות של הסכמי רישיון אחרים המצורפים או כלולים במוצרי התוכנה המרכיבים את האפליקציה, תינתן עדיפות לאמור בהסכם EULA זה.

אינך רשאי להעביר/להמחות הסכם EULA זה, אלא אם קיבלת מראש את הסכמתה בכתב של החברה. החברה רשאית להעביר/להמחות הסכם זה גם בלי הסכמתך.

לקבלת מידע או העברת שאלות, הנך מוזמן לפנות אל החברה בדוא”ל, לכתובת contact@reporty.com או טלפונית, למספר 03-5628599.

מדיניות פרטיות

הקדמה

פרטיות המשתמשים שלנו חשובה לנו מאוד. מדיניות הפרטיות שלנו מכילה הסברים חשובים על האופן שבו אנו אוספים תוכן ומידע של משתמשים וכיצד אנו משתמשים בו. כמו כן, היא מכילה הסברים על אופן השימוש באפליקציה לצורך שיתוף של מידע מסוג זה.

בעצם ההתקנה של האפליקציה Reporty (“האפליקציה”) או השימוש בה, אתה (“המשתמש”) מסכים לאמור במדיניות הפרטיות שלהלן. אנא קרא את סעיפיה בעיון. אם אינך מסכים לאמור בתנאי מן התנאים הכלולים בה, אל תתקין את האפליקציה ואל תשתמש בה. איננו אוספים ביודעין מידע הנוגע למשתמשים שגילם מתחת ל-13 שנים, ואם ייוודע לנו על מידע שכזה שאספנו בלא יודעין, נחתור למחוק אותו ללא דיחוי.

סוגי המידע שאנו אוספים

אנו עשויים לאסוף מהמשתמשים שלנו מידע ונתונים משני סוגים. הסוג הראשון הוא מידע לא מזוהה ולא מזהה הנוגע למשתמש, אשר ייתכן כי יהיה זמין או ייאסף בעקבות השימוש שיעשה המשתמש באפליקציה (“מידע לא אישי”). אם נשלב בין מידע אישי לבין מידע אנונימי, המידע המשולב ייחשב למידע אישי כל עוד יישאר משולב. מידע לא אישי שייאסף עשוי לכלול: נתוני שימוש מצטברים ונתונים טכניים שהמכשיר שלך משדר, כולל פרטים מסוימים על תוכנות ופריטי חומרה במכשיר שלך (לדוגמה, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה במכשיר, נתוני מיקום, נתוני קידוד גיאוגרפי), וזאת כדי לשפר את הפונקציונליות של השירות.

הסוג השני של מידע הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו, מידע שבאמצעותו אפשר לזהות את האדם בנקל או במאמץ סביר (“מידע אישי”). מידע כזה עשוי לכלול את המזהה הקבוע של המכשיר של המשתמש (למשל, IMEI, כתובת MAC וכו’), כתובת IP, נתוני מיקום או כל מידע אחר שתמסור לנו מרצונך בעצם השימוש באפליקציה, כמו למשל כתובת דוא”ל, שם משתמש או מזהה ברשתות חברתיות. כמו כן, אנו עשויים לשמור מידע שתעביר לנו בדרכים אחרות (למשל, הודעות דוא”ל, פוסטים באתר האינטרנט של האפליקציה, אינטראקציות עם מערך השירות ללקוח, רכישה של שירותים או טובין לאפליקציה וכו’).

שירותי אפליקציה מסוימים יחייבו אותך לפתוח חשבון או למסור מידע נוסף, כולל שם מלא ומספר טלפון, א לאפשר יצירה של תוכן, כגון הקלטות וידאו ושמע של דוחות. עם פתיחת חשבון, עליך להשלים את תהליך הרישום על ידי מסירת נתונים עדכניים, מלאים ומדויקים, כפי שתתבקש לעשות בטופס ההרשמה הרלוונטי. אנו נשתמש במידע זה כדי ליצור עמך קשר, לאמת את פרטי הקשר שלך, להגדיר חשבון לקוח שיאפשר לך לקבל גישה לשירותי האפליקציה, לעקוב אחר נתוני שימוש ופעילויות של משתמשים באפליקציה, ולספק את הדוח לספק שירותי החירום המתאים. ניתן לפתוח חשבון גם דרך פייסבוק או פלטפורמת צד ג’ אחרת שהאפליקציה תומכת בה (“פלטפורמה”). בעצם הגישה אל האפליקציה דרך פלטפורמה כזו או אחרת, הנך מאשר לנו לאסוף, לשמור ולהשתמש בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, אל כל המידע שהסכמת כי הפלטפורמה הרלוונטית תספק לנו בהקשר עם האפליקציה ובהתאם להגדרות שלך באותה פלטפורמה. הסכמתך ניתנת ברגע שאתה מתחבר אל חשבונך בפלטפורמה באמצעות האפליקציה.

השימוש שאנו עשויים לעשות במידע שנאסף

אנו משתמשים במידע אישי ומשתפים אותו באופנים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי יימסר לצדדי ג’ רק במידה הנדרשת למטרה הספציפית, כמפורט במדיניות הפרטיות. אנו דורשים מכל צד שלישי שכזה להסכים כי העיבוד של המידע האמור יתבצע בהתאמה לאמור במדיניות הפרטיות שלנו.

אנו עשויים להשתמש במידע אישי כדי לספק את השירותים באמצעות האפליקציה, כדי לשפר ולהתאים את האפליקציה שלנו לצרכיך וכדי לזהות ולאמת את הגישה שלך לתכונות מסוימות באפליקציה. בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לעקוב אחר מגמות, נתוני שימוש ופעילויות בהקשר עם האפליקציה שלנו ולנתח אותם.

גילוי מידע: אנו עשויים להעביר או לגלות מידע אישי לחברות-הבנות, לחברות האם או לספקי השירותים שלנו, הממוקמים בתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם, וזאת למטרות הבאות: (א) אחסון או עיבוד של המידע עבורנו או סיוע לנו בניהול הפעילות העסקית שלנו ובאספקה ובשיפור של האפליקציה שלנו; (ב) ביצוע מחקר, אבחון טכני, אנליטיקה או מטרות סטטיסטיות; או (ג) הפניה של דוחות לרשויות חירום חיצוניות ורשויות אחרות כדי שאלה יטפלו באירועים שדווחו. אנו עשויים לגלות מידע אישי או כל מידע אחר שתמסור דרך האפליקציה, אם נהיה סבורים בתום לב כי החשיפה של המידע האמור תסייע או שהיא נחוצה באופן סביר, למטרות הבאות: (i) קיום של הוראות הכלולות בכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית רלוונטיים; (ii) אכיפה של המדיניות שלנו, לרבות חקירות של הפרות לכאורה של המדיניות האמורה; (iii) חקירה, זיהוי, מניעה או נקיטת פעולה בנוגע לפעילויות בלתי חוקיות או עוולות אחרות, חשד להונאה או בעיות אבטחה; (iv) ביסוס או מימוש של זכויותינו להתגונן מתביעות משפטיות; (v) מניעת נזק לזכויות, לרכוש או לביטחון שלנו, של המשתמשים, שלך או של כל צד שלישי; או (vi) לצורך שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ו/או במקרה שנהיה סבורים כי הדבר נחוץ כדי לאכוף זכויות קניין רוחני או זכויות משפטיות אחרות. אנו ושותפי הנתונים שלנו עשויים להשיג מידע גם ממקורות אחרים ולשלבו במידע שאנו אוספים באמצעות האפליקציה שלנו, כדי לזהות אותך גם במכשירים או בדפדפנים אחרים.

מידע על הפרופיל הציבורי שלך

כל אחד יכול לראות את הפרופיל הציבורי שלך, כולל דוחות שאתה יוצר, ופרטי הפרופיל שאתה מספק. אנו עשויים לפרסם פרטים ציבוריים אלה גם דרך תכונות מסוימות באפליקציות. לדוגמה, כשתקרית מדווחת על-ידי יותר ממשתמש אחד, אנו עשויים ליצור מפה של דוחות כאלה, המפרטת את הדוחות שנוצרו לגבי תקרית שכזו והמיקומים שמהם הם נוצרו, יחד עם מידע מסוים מהפרופיל הציבורי של משתמשים שיצרו דוחות מסוג זה. באפשרותך להגביל את הפרטים שנוכל לשתף מהפרופיל הציבורי שלך ואת המשתמשים שאתם נוכל לשתף פרטים אלה, כדלקמן:

גש לפרטים שנמצאים בדף הפרופיל שלך ושנה אותם בכל עת, ובחר אם דף הפרופיל שלך זמין לחיפוש.

בחר לאשר ידנית כל בקשה לשמור עליך או לשמור על אחר.

בחר לשתף פרטים מסוימים בפרופיל הציבורי שלך רק עם משתמשים ששומרים עליך או שאתה שומר עליהם.

סגור את החשבון בכל עת. כשאתה סוגר את החשבון, אנו נשבית אותו ונסיר אותו מהפרופיל שלך. אנו עשויים לשמור עותקי ארכיון של פרטיך בהתאם לדרישות החוק, או למטרות עסקיות לגיטימיות.

בנוסף לדוגמאות שלעיל, אנו מציעים אפשרויות נוספות, שעליהן תוכל לקרוא ב מרכז העזרה.

שימוש במידע אנונימי

אנו עשויים לשמור בשרתי החברה או בשרתי הענן שלנו מידע אנונימי (דהיינו, מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש יחיד, קרי, מידע לא אישי, נתונים מצטברים או מידע אישי שאינו בפורמט קריא לבני אדם, דוגמת מידע אנונימי או נתונים מצטברים בנוגע לאינטראקציה של קהילת המשתמשים שלנו עם השירות) ואף להשתמש בו או לשתף אותו בכל אחד מהמקרים המוזכרים לעיל, ואף לצורך אספקה ושיפור של השירותים שלנו, צבירת נתונים סטטיסטיים, שיווק ופרסום, ניתוח עסקי ושיווקי ושיפור החוויה שלך מול השירות.

איסוף מידע בידי צדדי ג’

מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת לחברות שאינן בבעלותנו או בשליטתנו ואף לא ליחידים אשר איננו מעסיקים או מנהלים, ובכלל זה רשויות חירום או רשויות אחרות או כל צד שלישי אשר ייתכן כי נמסור לו מידע כמפורט במדיניות פרטיות זו.

משך השמירה של המידע הנאסף

אנו מוקירים את הפרטיות שלך ואת זכותך לשלוט במידע האישי שלך, לכן הנך רשאי בכל עת לשנות, לעדכן או להסיר את המידע האישי שלך על ידי פנייה אלינו דרך: contact@reporty.com. נבקשך לכלול בהודעה שלך פירוט של הבקשה וייתכן שנבקש ממך להוסיף פרטים כדי לאמת את זהותך ולהיענות לבקשותיך. לתשומת לבך, אלא אם תורה לנו אחרת, אנו נשמור את המידע שאנו אוספים כל עוד יהיה בו צורך כדי לספק את השירותים שאנו מציעים באמצעות האפליקציה וכדי לקיים את ההתחייבויות המשפטיות שלנו, ליישב מחלוקות ולאכוף את ההסכמים שלנו. בכל עת אנו עשויים לתקן, לשנות או להסיר מידע שאינו מלא או מדויק, וזאת על פי שיקול דעתנו.

אבטחה

אנו מקפידים מאוד על הטמעה ותחזוקה של אמצעי אבטחה לאפליקציה ולמידע שלך. אנו נעזרים בנהלים ובמדיניות המבוססים על תקני התעשייה כדי להבטיח את ביטחון המידע של המשתמשים וכדי למנוע שימוש לא מורשה במידע שכזה. אף כי אנו נוקטים אמצעים סבירים להגנה על המידע, לא נוכל לקבל על עצמנו אחריות לפעולות של מי שיחדרו ללא רשות לאפליקציה שלנו או ישתמשו בה לרעה, ואין אנו מתחייבים במסגרת אחריות – מפורשת, מכללא או אחרת – שנמנע גישה שכזאת.

אנו נשמור את המידע האישי שלך אצל ספק שירותי הענן המהימן שלנו, אשר ייתכן שמקום פעולתו יהיה במדינות שמחוץ לגבולות האיחוד האירופי. הנך מסכים בזה להעברה של המידע האישי שלך. אפשר שהחוקים להגנה על נתונים וחוקים אחרים באותן מדינות יהיו מקיפים פחות מאשר באיחוד האירופי. במקרים שכאלה, אנו ננקוט אמצעים כדי להבטיח הגנה ברמה דומה למידע האישי שלך. אם אתה סבור שהטיפול בפרטיותך לא התנהל בהתאם לאמור במדיניות שלנו, או אם אדם כלשהו ניסה להשתמש לרעה בשירות שלנו או פעל באופן בלתי הולם, אנא פנה אלינו ישירות דרך contact@reporty.com.

עדכונים או תיקונים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. השינויים ייכנסו לתוקפם באופן מיידי, מרגע פרסומו של הנוסח המתוקן של מדיניות הפרטיות. התיקון האחרון יוצג תחת הכותרת ‘תיקון אחרון’. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר הפרסום של תיקונים מעין אלה ייחשב לאישור והסכמה מצדך לאמור בתיקונים למדיניות הפרטיות, ולכך שהתיקונים הללו יחולו עליך.

יצירת קשר

בשאלות כלליות על השירות או על המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו, אתה מוזמן לפנות אלינו דרך הכתובת הבאה: contact@reporty.com.